Skatteetaten på jakt!

Skatteetaten har økt fokus på transaksjoner mellom eier og selskap, blant annet gjennom "Riksprosjekt nærstående".

Skatteetaten ser at en del personer prøver å dytte kostnader over på sitt selskap eller å få ut verdier/fordeler uten beskatning til seg selv eller sine nærmeste. Etaten har derfor økt fokus på dette fremover og har allerede etablert et prosjekt som heter "Riksprosjekt nærstående". Nedenfor kommenteres noen viktige forhold i tilknytning til dette:

Aksjonærs bruk av selskapets formuesobjekter
Noen selskaper anskaffer for eksempel bolig, fritidsbolig eller båt. Selv om dette er anskaffet for bruk av alle ansatte, kan det i en del tilfeller være problematisk å få dette godkjent av Skatteetaten. Det er viktig at det foreligger spesifisert oversikt over hvem som har brukt eiendelen og når den er benyttet. Hvis eiendelen er anskaffet til utleie- og/ eller investeringsformål, bør det foreligge skriftlig dokumentasjon av kalkyler, budsjetter og markedsføring. Også i disse tilfellene bør det spesifiseres hvem som har benyttet eiendelen og når den er benyttet.

Hvis Skatteetaten mener at eiendelen i hovedsak er anskaffet for benyttese av aksjonær og/eller hans/hennes nære familie og venner, vil det bli foretatt fordelsbeskatning. Hovedregel for verdsettelse av aksjonærs bruk er da markedspris, og det kan i mange tilfeller bli svært kostbart. I tillegg er det en risiko for beregning av tillegsskatt og renter for brukeren og selskapet.

Aksjonærs utleie til aksjeselskap
Hvis aksjonær leier ut lokaler, som for eksempel kontor, er det alltid en risiko for at leiebeløpet settes høyere enn ordinær markedsleie. Selv om det gjennomføres utleie til eget selskap er det viktig at det foreligger skriftlig avtale og at leien foregår til markedsvilkår. Som ekstra dokumentasjon, kan det være en fordel å ha innhentet takst fra en uavhengig part som kjenner utleiemarkedet i ditt område.

Kjøp/salg mellom aksjonær og selskap
I en del saker hvor det foregår kjøp og salg mellom nærstående, ser vi at dette gjennomføres til svært fordelaktige betingelser for aksjonær. Husk at disse betingelsene skal være som om handelen skjer mellom uavhengige parter. God dokumentasjon, som skriftlig kontrakt og takst/prisvurdering, bør foreligge for å unngå problemer med Skatteetaten. Slike transaksjoner skal også meldes til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Øvrige private kostnader
Gjennom Skatteetatens kontrollvirksomhet avdekkes ofte private kostnader som er belastet virksomheten. Dette kan være alt fra matvarer og klær til ferieturer og oppussing. Det er også eksempler på at private hobbyer som hestehold, bilsport og lignende, samt tjenester som for eksempel vaktmester og renhold, belastes virksomheten. Hvis det kan stilles spørsmål til kostnadsføringen i et selskap, bør man alltid sørge for tilstrekkelig dokumentasjon i forkant.